Podsumowanie konferencji:

18-19 marca 2019 roku w Łodzi, w hotelu Tobaco, odbyła się konferencja naukowa pt. „230 LAT STATYSTYKI PUBLICZNEJ W POLSCE”. Organizatorem konferencji był Urząd Statystyczny w Łodzi, a współorganizatorami są: Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne oraz Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk.

Termin konferencji nie był przypadkowy, gdyż to właśnie w marcu 1789 roku poseł hrabia Fryderyk Józef Moszyński zainicjował przeprowadzenie pierwszego ogólnokrajowego spisu ludności na ziemiach polskich pod nazwą „Lustracja dymów i podanie ludności”.

Konferencja, śledząc historię, rozwój i osiągnięcia statystyki publicznej w zakresie spisów powszechnych, podejmowała próbę oceny procesu doskonalenia metod gromadzenia informacji oraz poszukiwania nowych źródeł danych.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Wojewoda Łódzki – prof. Zbigniew Rau, Marszałek Województwa Łódzkiego – Grzegorz Schreiber, Prezydent Miasta Łodzi – Hanna Zdanowska, JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego – prof. Antoni Różalski.

Tematyka wydarzenia dotyczyła historii spisów powszechnych, osiągnieć statystyki publicznej w okresie po odzyskaniu niepodległości oraz osiągnięć i wyzwań statystyki publicznej w kontekście spisów w XXI w., zgodnie z hasłem przewodnim konferencji – „Od spisu ludności Rzeczpospolitej Obojga Narodów do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021”.

Szczegółowa tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia:

 1. Historia spisów powszechnych:
  • staropolskie spisy ludności;
  • spisy organizowane przez władze kościelne;
  • Sejm 4-letni i jego rola w rozwoju statystyki publicznej.
 2. Statystyka publiczna w okresie dwudziestolecia międzywojennego:
  • osiągniecia prekursorów statystyki publicznej;
  • towarzystwa i instytucje statystyczne;
  • powstanie GUS, rola polskich statystyków w tworzeniu instytucji statystycznych.
 3. Osiągnięcia i wyzwania statystyki publicznej w XXI w.:
  • nowe źródła danych w statystyce publicznej (administracyjne, pozaadministracyjne, Big Data, Data Science);
  • nowoczesne metody i narzędzia statystyczne, rozwój badań statystycznych;
  • nowe technologie w procesie badawczym;
  • Narodowy Spis Powszechny 2021 – innowacyjne rozwiązania;
  • wkład w rozwój statystyki międzynarodowej w XXI w. (bieżąca współpraca z Eurostatem w ramach opracowywania metodologii badań).

W konferencji wzięło udział ok. 110 osób, wygłoszonych zostało 22 referaty. Partnerem była Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca w Warszawie, natomiast patronat medialny objęła TVP3 Łódź.

Konferencji towarzyszyła wystawa „230 LAT SPISÓW LUDNOŚCI NA ZIEMIACH POLSKICH” oraz gala wręczenia nagród w konkursie na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki w roku akademickim 2017/2018.


Sprawozdanie z konferencji (Źródło: Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician 7/2019)


LAUREACI KONKURSU:


Laureatami w części Konkursu na najlepszą pracę magisterską zostali:

I miejsce

Pani Justyna Skibińska – praca pt. „Zastosowanie zaawansowanych metod uczenia maszynowego do detekcji raka trzustki na podstawie obrazowania chemicznego w podczerwieni (IR)” – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, promotor: dr Tomasz P. Wróbel, recenzent: dr inż. Aleksandra Benko.

II miejsce

Pani Wioleta Zgliczyńska – praca pt. „Zastosowanie estymatorów odpornych do oceny ryzyka spółek notowanych na GPW w Warszawie” – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, promotor: dr hab. Witold Orzeszko, recenzent: dr hab. Piotr Fiszeder, prof. UMK.

III miejsce

Pan Łukasz Leja – praca pt. „Asymetryczna β na rynku nieruchomości – rola czynników egzogenicznych w kształtowaniu anomalii niskiej zmienności funduszy REIT” – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, promotor: dr Małgorzata Snarska, recenzent: prof. dr hab. Tadeusz Grabiński.


Laureatami w części Konkursu na najlepszą pracę doktorską zostali:

I miejsce

Pani Karolina Górna – praca pt. „Metody ekonometrii przestrzennej w analizie konwergencji gospodarczej regionów Unii Europejskiej” – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, promotor: dr hab. Elżbieta Szulc, recenzenci: prof. dr hab. Jadwiga Suchecka, prof. dr hab. Jan Zawadzki.

II miejsce

Pan Krzysztof Kil – praca pt. „Stabilność finansowa banków spółdzielczych w Polsce w świetle pokryzysowych zmian regulacyjnych„ – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, promotor: dr hab. Ewa Miklaszewska, prof. UEK, promotor pomocniczy dr Marcin Idzik, recenzenci: prof. dr hab. Alfred Janc, dr hab. Małgorzata Pawłowska.

III miejsce

Pani Anna Markowska – praca pt. „Użyteczność kartograficznych anamorfoz powierzchniowych” – Uniwersytet Warszawski, promotor: dr hab. Jacek Pasławski, promotor pomocniczy dr Izabela Gołębiowska, recenzenci: dr hab. Wiesława Żyszkowska, dr hab. Andrzej Czerny.

Nagrody wręczył Prezes Głównego Urzędu Statystycznego dr Dominik Rozkrut wraz z prof. dr hab. Czesławem Domańskim oraz prof. dr hab. Włodzimierzem Okrasą.


18-19.03.2019, Hotel Tobaco, Łódź.

GALERIA:


1 / 66
2 / 66
3 / 66
4 / 66
5 / 66
6 / 66
7 / 66
8 / 66
9 / 66
10 / 66
11 / 66
12 / 66
13 / 66
14 / 66
15 / 66
16 / 66
17 / 66
18 / 66
19 / 66
20 / 66
21 / 66
22 / 66
23 / 66
24 / 66
25 / 66
26 / 66
27 / 66
28 / 66
29 / 66
30 / 66
31 / 66
32 / 66
33 / 66
34 / 66
35 / 66
36 / 66
37 / 66
38 / 66
39 / 66
40 / 66
41 / 66
42 / 66
43 / 66
44 / 66
45 / 66
46 / 66
47 / 66
48 / 66
49 / 66
50 / 66
51 / 66
52 / 66
53 / 66
54 / 66
55 / 66
56 / 66
57 / 66
58 / 66
59 / 66
60 / 66
61 / 66
62 / 66
63 / 66
64 / 66
65 / 66
66 / 66

WYBRANE PREZENTACJE:

Lp. Autor Tytuł
1 Dr hab. Jacek Białek, prof. UŁ
Uniwersytet Łódzki, Główny Urząd Statystyczny
Anna Bobel
Główny Urząd Statystyczny
Dane skanowane w pomiarze CPI. Nowe możliwości i wyzwania
2 Dr Maciej Beręsewicz
Urząd Statystyczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dr Tomasz Klimanek, Jakub Ratajczyk
Urząd Statystycznyw Poznaniu
Klasyfikacja produktów do COICOP zwykorzystaniem machine learning
3 Tomasz Józefowski
Urząd Statystyczny w Poznaniu
Estymacjapośrednialiczbypracujących naobszarachfunkcjonalnych miastwojewódzkich
4 Sławomir Konczak
Urząd Statystyczny w Łodzi
TransGUS – dane administracyjne z rozproszonych systemów informacyjnych
5 Dr Bożena Łazowska
Centralna Biblioteka Statystyczna im.Stefana Szulca w Warszawie
Osiągnięcia i porażki I powszechnego spisu ludności Rzeczypospolitej Polskiej
w 1921 r.
6 Dr Anna Markowska
Instytut Geodezji i Kartografi
Bitwa map ‒ prezentacji wyników wyborów w wybranych państwach
7 Dr Krzysztof Markowski
Urząd Statystyczny w Lublinie
Migracja gospodarcza (ekonomiczna) podmiotów gospodarczych i ludności z terenu województwa lubelskiego
8 Dr Wanda Nowara
Dr Arleta Olbrot-Brzezińska
Artur Owczarkowski

Urząd Statystyczny w Poznaniu
1918-2018 Poznaniacy w statystyce publicznej
9 Tomasz Piasecki
Urząd Statystyczny w Łodzi
Problem komunikacji wyników obarczonych niepewnością
na przykładzie szybkich szacunków dochodu publikowanych przez Eurostat
10 Agnieszka Piórek
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Administracyjne źródła danych w badaniach statystycznych rynku pracy w Polsce
11 Renata Rechnio
Główny Urząd Statystyczny
Wykorzystanie danych administracyjnych w badaniach rynku nieruchomości
Zapraszamy wkrótce